Gyvenviečių istorijos

Armeniškių bibliotekos aptarnaujamo mikrorajono gyvenimo įvykių kronika : 2001-2005 m. [Rinkta kompiuteriu] / parengė Aldona Kemzūrienė ; nuotr. Aldonos Kemzūrienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Armeniškių filialas. – Armeniškiai, 2006. – 15 p. : 4 nuotr.

Armeniškių kaimo ir bibliotekos 2001 metų metraštis [Mašinraštis] / parengė Aldona Kem-zūrienė ; nuotr. Aldonos Kemzūrienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Armeniškių filialas. – Armeniškiai, 2002. – 22 p.: 12 nuotr.

Armeniškių kaimo istorija [Rinkta kompiuteriu] / parengė Aldona Kemzūrienė ; nuotr. iš Anicetos Veličkienės, Stanislavos Vaičiūnienės ir Antano Macevičiaus asmeninių albumų ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Armeniškių filialas. – Armeniškiai, 2003. – 17 p. : nuotr.

Įvykių kronika : 2004 metai / parengė Virginija Užkuraitienė ; nuotr. Dalios Baranauskienės, Virginijos Užkuraitienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Baltraitiškės filialas. – Baltraitiškė, 2005. – 22 p. : iliustr., lent.

Baltraitiškės filialo mikrorajono kronika.

Baltraitiškių bibliotekos mikrorajono gyvenimo kronika : 2003 metai / parengė Virginija Užkuraitienė ; nuotr. Virginijos Užkuraitienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Baltraitiškės filialas. – Baltraitiškė, 2004. – 11 p. : iliustr. + priedas [4 nuotr., p. 12].

Baltraitiškių bibliotekos mikrorajono gyvenimo kronika : 2002 metai / parengė Virginija Užkuraitienė ; nuotr. Virginijos Užkuraitienės, Airinos Stasaitienės, Dairos Pozingienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Baltraitiškės filialas. – Baltraitiškė, 2003. – 25 p. : iliustr.

Baltraitiškių bibliotekos mikrorajono gyvenimo kronika : 1996-2001 metai / parengė Virginija Užkuraitienė ; nuotr. Virginijos Užkuraitienės, Jūratės Volkutės, Gintaro Gvazdausko ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Baltraitiškės filialas. – Baltraitiškė, 2002. – 37 p. : iliustr.

Džiugų kaimo istorija [Rankraštis] / parengė Salomėja Šiuikienė ; Jurbarko raj. CB Pavidaujo fil. – Pavidaujys, [1991]. – 21 p. Susegti lapai.

Girdžių gyvenimo kronika : 2004-2005 m. [Mašinraštis] / parengė Vilija Stoškienė ; nuotr. Vilijos Stoškienės, Gedimino Norvilo ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Girdžių filialas. – Girdžiai, 2006. – 40 p. : iliustr. + priedas 50 p. straipsnių kopijų.

Girdžių gyvenimo kronika : 2002-2003 m. [Mašinraštis] / parengė Vilija Stoškienė ; nuotr. Vilijos Stoškienės, Gedimino Norvilo ; Jurbarko rajono SVB Girdžių filialas. – Girdžiai, 2004. – 22 p. : iliustr.

Kruvinosios kūčios Graužų kaime / parengė Virginija Užkuraitienė ; nuotr. Virginijos Užkuraitienės, Onos Ignatavičienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Baltraitiškės filialas. – Baltraitiškė. – 2004. – 15 p. : iliustr.

Jurbarko miesto istorijos, kultūros, gamtos paminklai [Rankraštis] / parengė Jūratė Korsakaitė ; Jurbarko raj. SVB. – Jurbarkas, 1996. – 63 p.+ priedas [panaudotos lit-os sąrašas 9 p., pa-minklų sąrašas 4 p., turinys 2 p.].

Jurbarko rajono kultūros paminklai [Mašinraštis] / parengė Vlada Streleckienė ; Jurbarko raj. Rotulių biblioteka. – Rotuliai, 1972. – 8 p. + priedas [6 p. iškarpų : lankytinų objektų sąrašas, archeologiniai paminklai, architektūriniai paminklai, gamtos paminklai, istoriniai paminklai, meno paminklai; lankstinukas ,,Jurbarko rajono lankytinos vietos”].

Jurbarko rajono Klausučių kaimo, kultūros namų, bibliotekos 1999-2004 metų įvykių kronika [Mašinraštis] / parengė Violeta Puzinienė ; nuotr. V. Puzinienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Klausučių filialas. – Klausučiai, 2005. – 30 p. : iliustr.

Žemės ūkio samdinių buitis Miliušių dvare XIX a. pabaigoje ir XX a. pr. (iki 1940) [Mašinraštis] / parengė Elena Damušienė ; Jurbarko rajono CB Girdžių filialas. – Girdžiai, 1989. – 10 p.

Nykstančio Milkūniškės kaimo, išnykusio Ivoniškių kaimo istorijos [Rankraštis] / medžia-gą surinko ir užrašė Jadvyga Ročkienė ; Jurbarko raj. CB Raudonės fil. – Raudonė, [1991] . – [7] p.

Naujininkų ir Sarakiškių kaimų nykimas [Rankraštis] / parengė Teofilė Vedeckienė ; Jurbarko raj. CB Rutkiškių fil. – Rutkiškiai, 1986. – 5 l.

Mūsų Paalsys : 1953-1957 m. [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; Jurbarko raj. SVB Stakių filialas. – Stakiai, 2003. - 22 l. : iliustr., 14 nuotr.

Palėkių kaimo žvejai : [Žvejų istorija nuotraukose] / parengė B. Norkienė ; nuotr. iš asmeninių J. Vaznio, A. Liuokaičio albumų ; Jurbarko raj. SVB Smalininkų m. fil. – Smalininkai, 2004 m. - 6 p. : nuotr., pagyrimo raštai. Nesusegta.

Pašaltuonio kaimo kronika : 2001-2004 m. / parengė Liuda Eriksonienė ; Jurbarko raj. SVB Pašaltuonio fil. – Pašaltuonys, 2005. – 14 p.

Atsiminimai apie Selvestravičiaus dvarą [Mašinraštis] / užrašė Izabelė Lukošienė ; Jurbarko raj. CB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, [1990]. – [11] p.

Jurbarko rajono Skirsnemunės apylinkės Pilies III kaimas [Rankraštis] / parengė Angelė Žičkuvienė ; Jurbarko raj. CB Pilies I fil. – Pilies I , 1994. – [4] p.

Pupkaimio kaimo istorija : 1928-1990 m. kronika [Mašinraštis] / parengė Jadvyga Ročkienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Raudonės fil. – Raudonė, 2003. – 13 p.: iliustr.

Jurbarko rajono Seredžiaus seniūnijos Rukšionių kaimo istorija [Mašinraštis] / parengė Violeta Puzinienė ; nuotr. A. Mickaus ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Klausučių filialas. – Klausučiai, 2006. – 14 p. : iliustr.

Skirsnemunės apylinkės istorija [Rankraštis] / parengė Reda Tamošaitienė ; Jurbarko raj. CB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 1993. – 55 p. : 4 nuotr.

Smalininkai – pasienio miestelis : Smalininkų istorija spaudoje [Iškarpos iš spaudos ; Marijos ir Martyno Purvinų str. kopijos] / parengė B. Norkienė ir R. Ivanauskienė ; nuotr. B. Norkienės ; Jurbarko raj. CB Smalininkų m. fil. – Smalininkai, 1990. – 45 l. : nuotr.

Prisiminimai apie Stakių kaimą [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; pasakojo Kazimiera Kazlauskienė ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 1994. – 18 p. : 11 nuotr.

Stakių apylinkės DŽDT VK prisiminimai [Mašinraštis] / parengė Albina Aleksienė ; Jurbarko raj. CB Stakių fil. – Stakiai, 1982. – 21 p. : 17 nuotr.

Apie Stakių apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomąjį komitetą.

Stakių felčerinis – akušerinis punktas [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; pasakojo Bronė Klemauskienė ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 2003. – 4 p. : 3 nuotr.

Girininkijos istorija [Rinkta kopmpiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 1989. – 25 p. : 25 nuotr. Stakių girininkijos istorija

Stakių parduotuvės [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; nuotr. Arvydo Pilipausko ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 2001. – 5 p. : 4 nuotr.

Stakių pašto istorija ; Pašto įkūrėjas Stasys Drotvinas [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil.. – Stakiai, 1998. – 11 p. : nuotr.

Stakių tiltai [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; pasakojo K. Kazlauskienė ; nuotr. Arvydo Pilipausko ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 2003. – 10 p. : 12 nuotr.

Šilaitynės kaimo istorija (XX amžius) [Rinkta kompiuteriu] / parengė Violeta Puzinienė ; nuotr. A. Mickaus ; Jurbarko rajono SVB Klausučių filialas. – Klausučiai, 2002. – 35 p. : iliustr. Antra l. pusė tuščia.

Šimkaičių kūrimasis pokario laikotarpiu [Mašinraštis] / parengė Jolanta Jucikaitė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Šimkaičių fil. – Šimkaičiai, 2004. – 33 p.: lentelės.

Žindaičių krašto ir kultūros gyvenimo istorija [Rinkta kompiuteriu] / parengė Silvija Pužeckaitė, Irena Pužeckienė ; nuotr. Kęstučio Skujaus, Silvijos Pužeckaitės ; Jurbarko raj. SVB Žindaičių fil. – Žindaičiai, 2003. – 61 p. : 78 nuotr.

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.