Novelės vakarų kronika

1976 m. Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininko Vytauto Martinkaus iniciatyva įvyko pirmasis novelės vakaras. Su duona ir druska sutikti svečiai : Juozas Aputis, Romualdas Granauskas, Vytautas Martinkus, Bitė Vilimaitė, Petras Venslova, kraštietis Jonas Mačiulis, Kauno literatūros muziejaus darbuotojos. Veliuonos etnografinio ansamblio moterys parodė P. Cvirkos „Kurpius" inscenizaciją. Rašytojams atminimui įteiktos knygelės „Jurbarkas", jie apjuosti juostomis.

1977 m. Dalyvavo rašytojai: Juozas Baltušis, Laimonas Inis, J. Buitkus, Vytautas Martinkus, Rimantas Šavelis.

Citata: „O mylėjo jį visi, kas mylėjo gyvenimo grožį, taurumą, širdies šilumą, atvirumą. Gerbė visi, kas vertino ryškias ir giliai įsimenančias rašytojo asmenybės spalvas, didžią valią, drąsą, polėkį, nepalenkiamą troškimą laisvės ir laimės savo kraštui". (Apie rašytoją J. Baltušį iš spaudos.)

1978 m. Dalyvavo rašytojai: Saulius Kondrotas, Vytautas Misevičius, J. Buitkus, J. Janonytė, Algirdas Pocius, A. Sprindis, J. Būtėnas - literatūros kritikas, pažinojęs P. Cvirką nuo 1929 m. Klojimo teatre pasirodė Kauno dirbtinio pluošto gamyklos etnografinis ansamblis.

Citata: „Su Petru Cvirka susipažinau 1929 m. Kauno moksleivių "Žiburėlio" bendrabutyje. Cvirka tuo metu lankė mokyklą, bet savo piešinių nemėgo rodyti. Mėgdavo pasakoti įvairiausias istorijas apie mokytojus, draugus. Man teko būti liudininku, kaip Cvirka rašė romanus „Frank Kruk", „Žemė maitintoja". Prieš pradėdamas rašyti mėgdavo papasakoti man būsimos knygos siužetą. Kalbos daug taisyti neteko, nes rašė gana taisyklingai gimtąja kalba. Kartu gyvenant su Cvirka dažnai tekdavo išsikalbėti apie tėvus, kaimynus, vaikystės dienas, pergyvenimus. P. Cvirkos kelias į mokslą buvo vargingas. „Jei ne mokytojas Vincas Petronis, tai iš manęs būtų išėjęs koks pienininkas ar valsčiaus raštininkėlis",- taip sakė P. Cvirka. Vos išeidavo nauja knyga, ją paskirdavo savo mokytojui." (Iš literatūros kritiko J. Būtėno kalbos)

1979 m. Dalyvavo rašytojai: Bitė Vilimaitė, Jonas Mačiulis, Petras Venslova, R. Klimas. Aktoriai: Kazimiera Kymantaitė, Tomas Vaisieta, Regina Paliukaitytė. B. Vilimaitė perskaitė savo novelę „Rubenso metai". LTSR liaudies artistė K. Kymantaitė kalbėjo apie susitikimus su P. Cvirka, perskaitė ištrauką iš romano „Žemė maitintoja". LTSR liaudies artistas T. Vaisieta meistriškai su sodriu humoru perskaitė ištraukas iš romanų „Žemė maitintoja" ir „Frank Kruk". Šiltai sutikta ir Valstybinio dramos teatro aktorė R. Paliukaitytė. Savo kūrybą skaitė jauni rašytojai P. Venslova ir R. Klimas. Dainavo Veliuonos etnografinis ansamblis, vadovė Leonida Matusevičienė.

Citata: „Kas nematė Veliuonos, Klangių, nepabuvojo tarp tų lankų, kalvelių, neperėjo Skardupio ir Šienalupio upokšnių krantais iki pat Nemuno slėnio, nebendravo su Petro Cvirkos gentainiais, nesiklausė jų dainuojančios kalbos ir negavo „paragauti" jų subtilaus humoro, tas gerai nepažino rašytojo P. Cvirkos ir jo kūrybos". (Veliuoniškis Jonas Mačiulis)

1980 m. Dalyvavo rašytojai: A. Baltrūnas, J. Bulota, V. Martinkus, V. Girdzijauskas, R. Samulevičius. Aktoriai: T. Vaisieta, J. Valančienė, V. Eidukaitis. Ant Dubysos kranto prie rajono ribos sutinkti svečiai. Veliuonos etnografinio ansamblio vadovė L. Matusevičienė ir sodybos – muziejaus šeimininkas K. Staniulis su obuoliais, sūriu ir medumi sutiko svečius Klangiuose prie Cvirkų sodybos vartų. Nuo šių metų visi rašytojai pažadėjo palikti P. Cvirkos kolūkio pirmininkui dovaną – knygą su autografu.

1981 m. Dalyvavo rašytojai : Jonas Mikelinskas, Vladas Dautartas, Algimantas Mikuta, A. Tamaliūnas. Kauno Spalio 50-mečio dirbtinio pluošto gamyklos kultūros rūmų vaikų folklorinis ansamblis į ratelį suko ir rašytojus, ir žiūrovus.

1982 m. Dalyvavo rašytojai: Vytautas Petkevičius, K. Jonušas, Saulius Šaltenis, A. Karpiukas, V. Martinkus. Aktoriai: R. Bružas, T. Vaisieta. Linksmino Vilniaus valst. universiteto Kauno vakarinio fakulteto folklorinis ansamblis.

Citata: „Žmogus padaro tiek, kiek spėja. Galima tik svajoti: jei P. Cvirka būtų parašęs neparašytas knygas, jei jis šiandien galėtų padėti dirbti darbus tėviškės žmonėms... Jei jis galėtų paspausti rankas savo gentainiams. Paspausti rankas reikėtų visiems ir visur – kur jau įsikūnijo ar įsikūnija rašytojo tikėjimas, jo viltys dėl to paprasto, „visų užguito lygumų ir balų lietuvio" ateities, dėl „rytdienos šviesos", kurioje P. Cvirka regėjo Tėvynės likimą. Pažintis su P. Cvirkos kūryba mums visiems – ne atsitiktinumas. Anksčiau ar vėliau ji įvyksta." (Vytautas Martinkus)

1983 m. Dalyvavo rašytojai: Algirdas Pocius, Romas Sadauskas, Jurgis Gimberis, Eugenijus Ignatavičius, Petras Bražėnas, Aleksas Dabulskis. Aktoriai K. Kymantaitė ir J. Ȍepaitis skaitė Petro Cvirkos kūrinius.

Citata: „Norint žingsniuoti Petro Cvirkos takais, reikia iš anksto ruoštis, reikia pažadinti visus savo jausmus. Negalima ateiti į pasimatymą su tikru draugu tarp kitko, važiuojant pro šalį. Argi būtų patenkintas jis, Cvirka, nesusikaupusiu pakeleiviu?". (A. Račiulaitytė, Jurbarko rajono laikraščio „Šviesa" red. pavaduotoja)


1984 m. Dalyvavo rašytojai: Petras Dirgėla, Laimonas Inis, Vytautas Misevičius, Algirdas Pocius, Vytautas Rimkevičius, Romas Sadauskas. Aktoriai: J. Kavaliauskaitė, D. Kazlauskaitė, A. Bružas, V. Eidukaitis. Pirmą kartą kūrybinės grupės nariai išsisklaidė po rajono kampelius, kur vyko susitikimai su kaimo žmonėmis. J. Žemaitės kolūkyje pabuvojo A. Pocius, P. Dirgėla ir aktorė J. Kavaliauskaitė, Eržvilko kolūkyje – V. Rimkevičius ir aktorius A. Bružas, Pašaltuonio kolūkyje – V. Misevičius, R. Sadauskas ir aktorė D. Kazlauskaitė. Šiais metais Žemės ūkio ministerija ir žemės ūkio darbuotojų profsąjungos respublikinis komitetas įsteigė Petro Cvirkos literatūrinę premiją už aukšto meninio lygio kūrinius, atspindinčius Lietuvos kaimo dabartį ir tradicijas. Numatyta premiją skirti kas treji metai, įteikiant diplomą. Pirmuoju Petro Cvirkos literatūrinės premijos laureatu tapo rašytojas Vytautas Rimkevičius už novelių romaną „Girėnai". Premiją įteikė Žemės ūkio ministro pirmasis pavaduotojas S. Vasiliauskas.

1985 m. Dalyvavo rašytojai: A. Sprindis, M. Rakauskas, E. Ignatavičius, B. Vilimaitė, J. Gansiniauskaitė, D. Mušinskas, A. Mikuta. Apie Petrą Cvirką – savo mokytoją – kalbėjo Vilniaus valst. universiteto docentas, rašytojas ir kritikas A. Sprindis, supažindino su šiuolaikiniais lietuvių novelės kūrėjais – P. Cvirkos tradicijų tęsėjais.

1986 m. Novelės vakarų dešimtmetis. Dalyvavo rašytojai: Jonas Mikelinskas, Algirdas Pocius, Birutė Baltrušaitytė, Eugenijus Ignatavičius. Aktorius R. Butkevičius, Liaudies buities muziejaus dainininkė Veronika Pavilionienė ir Kauno tekstilės mokslinio tyrimo instituto liaudies ansamblis linksmino žiūrovus.

Citata: „Novelės vakaro skrydis vis plačiau išskleidžia savo sparnus. Mes, Nemuno krašto žmonės, labai laukiame rašytinio ir sakytinio žodžio meistrų. Sėjėjo ir rašytojo triūsas išties panašus, nes vienas beria į dirvą grūdą, o kitas žmonių sielose sėja grožio ir gėrio sėklą... ir nėra tai sėjai nei pradžios, nei pabaigos, ji amžina, kaip pats žmogaus gyvenimas."( S.Šeštakauskaitė, Jurbarko rajono vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoja).

„Nėra abejoniių, kad tai – viena gražiausių tradicijų mūsų literatūriniame gyvenime. ... Ateityje ši tradicija gyvuos, nes P. Cvirkos vardas brangus ir literatams, ir jo tėviškės žmonėms." (R.Sadauskas)

1987 m. Dalyvavo rašytojai; V. Martinkus, M. Sluckis, A. Ramonas, P. Venclova J. Gimberis. Aktorius J. Šalkauskas. Vilniaus grąžtų gamyklos „Vilnija" kaimo kapela linksmino. Dalyvavo svečias iš VDR Horstas Flygė – rašytojas, profesorius. Antruoju Petro Cvirkos literatūrinės premijos laureatu tapo rašytojas Mykolas Sluckis už novelių romaną „Medžliepis". Aktorius J. Šalkauskas perskaitė ištrauką iš M. Sluckio romano „Medžliepis". Literatūros muziejaus direktorius J. Laurinaitis įteikė LTSR kultūros žymūno ženklelį jau dvidešimtus metus P. Cvirkos tėviškę globojančiam Kazimierui Staniuliui. Veikė literatūros paroda, liaudies meistrų klubo „Mituva" narių darbų paroda – pardavimas.

Citata:„Mes, rašytojai, gyvenam, kuriam ir savo kūryba už kažką kovojam. Laiko velenas apsisuka ir parodo, kad ne viskas, už ką kovojom, buvo šventa. Mes ne visada jums sakėm viską ir ne visada tai galėjom. Tačiau niekada neužmiršim, po kokiais stogais gyveno mūsų tėvai." (Mykolas Sluckis).
„Mykolas Sluckis –jūsų rašytojas. Žiūrėjau į jūsų akis, kurios taip aiškiai džiaugėsi jo apdovanojimu. Bet šis rašytojas turi ir antrąją tėvynę. Tai Vokietijos Demokratinė Respublika. Pas mus išverstos 77 lietuvių rašytojų knygos. Vienuolika yra M. Sluckio romanų. Daug kartų jis buvo VDR. Jis pastatė dvasinio bendravimo tiltą tarp mūsų tautų. Ir kai jis lankėsi pas mus, lygiai taip pat švytėjo ir džiaugėsi vokiečių skaitytojų akys." (Horstas Flygė, rašytojas, profesorius iš VDR)

1988 m. Dalyvavo rašytojai: V. Rimkevičius, J. Skabliauskaitė, N. Pranckevičiūtė, D. Mušinskas, A. Mikuta. Aktorius J. Čepaitis skaitė P. Cvirkos apsakymą „Filosofijos vaisiai"- tai buvo vieno aktoriaus teatras. Vakare Veliuonos parke surengtas liaudiškas vakarojimas.

1989 m. Dalyvavo rašytojai: E. Ignatavičius, V. Girdzijauskas, J. Mačiulis, V. Martinkus, G. Aleksa, D. Pranskietytė. Aktorė K. Kymantaitė, dainininkė S. Bražėnaitė.
Šių metų novelės vakaras pavadintas kraštiečų³ literatūrine švente, nes visi atvykę rašytojai kilę iš Jurbarko krašto.


1990 m. Dalyvavo rašytojai: R. Kašauskas, A. Samulionis, aktorė Virginija Kochanskytė. Šiais metais literatūrinis susitikimas Klangiuose buvo skirtas lietuvių išeivijos kūrybai pažinti.
Rašytojas R. Kašauskas ir kritikas A. Samulionis kalbėjo apie išeivijos rašytojus, vertino jų kūrybą kaip naują mūsų tautos literatūros versmę. Aktorė V. Kochanskytė skaitė K. Bradūno, Aisčio, B. Brazdžionio poeziją. Jurbarko liaudies teatro klojimo trupė parodė Vydūno pasaką vaikams ir suaugusiems „Sigutė" ( režisierė D. Samienė). Tautines dainas dainavo Juodaičių saviveiklininkės.

1991 - 1992 - 1993 metais novelės vakarai Klangiuose neįvyko.

Citata: „Naivu būtų manyti, kad per tuos metus esame neatpažįstamai pasikeitę. Liko mumyse senų, deformuotų ir net apnuogintų vertybių ilgesio, sunku mums pasverti savą literatūrą, kuriai buvo lemta gyvuoti okupuotoje Lietuvoje. Pajutę senų gyvenimo formų prisilietimą, turime pabusti, gal net dykuma paversti savo rankraščius. Bet gyventi drauge ir gaivinti amžinąją pareigą – byloti tiesą, gėrį, grožį." (Vytautas Martinkus, 1994)

1994 m. Po trejų metų pertraukos bandoma grįžti prie novelės vakarų tradicijų. Cvirkų sodybos kluonas, kuriame vykdavo novelės vakarai, neatlaikęs metų naštos ir vėtrų, sugriuvo, todėl šių metų literatūrinis susitikimas vyko Veliuonos kultūros namuose ir įvardintas kaip Veliuonos krašto kaimo rašytojų šventė. Dalyvavo rašytojai ir literatai: V. Pancernienė, O. Ȍirvinskienė, S. Liutvinavičius, A. Danisevičiūtė, Š. Šimulynas. Dainavo Dalia Jonušauskienė ir Birutė Bartkutė iš Jurbarko kultūros rūmų.

1995 m. Dalyvavo rašytojai ir literatai: V. Girdzijauskas, V. Dautartas, K. Federavičius, V. Pancernienė, O. Ȍirvinskienė, S. Liutvinavičius, V. Kutkevičius, A. Danisevičiūtė. Šį kartą novelės vakaras vyko Veliuonos A. ir J. Juškų vidurinėje mokykloje. Koncertavo ansamblis „Veliuonietis" (vadovė A. Baublienė), vidurinės mokyklos šokių kolektyvas (vadovė A. Stankuvienė).

1996 m. Novelės vakarų dvidešimtmetis. Dalyvavo rašytojai: Valentinas Sventickas, Jonas Mikelinskas, Vytautas Girdzijauskas, Henrikas Algis Ȍigriejus, aktorius Vladas Bagdonas. Šventė vyko Veliuonoje, kuri garsi ne vien istorija, literatūrinėmis tradicijomis, gražiausiomis sodybomis. 1996 m. ji pripažinta kaip geriausiai besitvarkanti seniūnija rajone ir apskrityje. Rašytojai skaitė savo naujausius novelistikos kūrinius. Aktorius V. Bagdonas skaitė H. A. Ȍigriejaus noveles. Trečiuoju Petro Cvirkos literatūrinės premijos laureatu tapo Henrikas Algis Ȍigriejus už novelių knygą „Sugrįžusi upė". Premiją ir padėkos raštą rašytojui įteikė Žemės ūkio ministerijos sekretorius J. Panomariovas.

1997 m. Dalyvavo rašytojai: Vytautas Bubnys, Vytautas Girdzijauskas, Vytautas Martinkus.

Jurbarko K. Glinskio teatras suvaidino H. Vicherto pjesę „Šaktarpis".

1998 m. Dalyvavo rašytojai: V. Girdzijauskas, V. Sventickas, K. Arlauskas, Š. Šimulynas. Svečiai aplankė P. Cvirkos sodybą – muziejų Klangiuose, Čia buvo pavaišinti kaimišku sūriu, medumi, obuoliais. Novelės vakaras vyko Veliuonos kultūros namuose. Koncertavo Tamošių kultūros namų armonikierės ir šokėjos.

1999 m. Dalyvavo rašytojai: E. Ignatavičius, J. Liniauskas. Mirus rašytojui Šarūnui Šimulynui, jam atstovavo žmona V. Šimulynienė. Ketvirtuoju Petro Cvirkos literatūrinės premijos laureatu pripažintas Šarūnas Šimulynas (po mirties) už novelių romaną „Tėvonija". Premiją rašytojo žmonai įteikė Žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros departamento direktorė V. Žostautienė. Prie Veliuonos A. ir J. Juškų vidurinės mokyklos tą dieną pasodinti keturi vardiniai ąžuoliukai – visiems laureatams. Svečiai aplankė P. Cvirkos sodybą – muziejų Klangiuose, Veliuonos dvare įsikūrusį krašto istorijos muziejų, bibliotekoje – literatūros parodą, skirtą P. Cvirkos 90-mečiui. Ansamblio „Veliuonietis" vokalinė grupė atliko brolių Juškų dainas. Veliuonos kultūros namų dramos būrelis parodė spektaklius – P. Cvirkos pasaką „Lapė karalienė" ir Fromo – Gužučio „Gudri našlė" (režisavo R. Mačiulaitienė).


2000 m. Dalyvavo rašytojai Vytautas Girdzijauskas, Algirdas Pocius, žurnalistas veliuoniškis Romas Masteika, lituanistikos studentė Daina Opolskaitė. Vakaras vyko Veliuonos krašto istorijos muziejuje. Koncertavo Armeniškių kultūros namų moterų vokalinis ansamblis (vadovė A. Balsienė).

2001 m. Dalyvavo rašytojai: V. Girdzijauskas, E. Ignatavičius, G. Aleksa, V. Brazauskas, V. Morkūnas. Novelės vakaro svečiai aplankė P. Cvirkos sodybą – muziejų Klangiuose, susitiko su Vadžgirio skaitytojais. Pradėdamas vakarą Veliuonos seniūnas Mindaugas Šlepševičius pasidžiaugė novelės vakarų pirmojo dešimtmečio renginiais, sutraukdavusiais daug daugiau žiūrovų, negu dabar. Ypač juos viliojo klojimo teatras, aktorių pasirodymai. Jis išreiškė viltį, kad Cvirkų klojimas bus atstatytas ir novelės vakarai ras savo vietą.

2002 m. Dalyvavo rašytojai: G. Aleksa, H. A. Ȍigriejus, V. Girdzijauskas, E. Ignatavičius, B. Januškevičius, B. Jonuškaitė. Svečiai sutikti P. Cvirkos sodyboje – muziejuje, susitiko su Vadžgirio bendruomene, aplankė Veliuonos kultūros paveldo objektus. Vakaras vyko Veliuonos kultūros namuose. Penktąja P. Cvirkos literatūrinės premijos laureate tapo Birutė Jonuškaitė už novelių knygą „Žalčių tiltas". Premiją įteikė Žemės ūkio ministerijos sekretorius V. Poliūnas. Jai taip pat pasodintas ąžuoliukas prie vidurinės mokyklos. Koncertavo Vadžgirio bendruomenės namų sakralinės muzikos ansamblis (vadovė Lina Lukošienė).

2003 m. Dalyvavo rašytojai: Vytautas Girdzijauskas, Mykolas Sluckis, Laura Sintija Ȍerniauskaitė, Juozas Šikšnelis, Rimantas Ȍerniauskas, Algis Kuklys. Vilniečių rašytojų grupė susitiko su Vadžgirio skaitytojais, klaipėdiečiai aplankė P. Cvirkos sodybą – muziejų Klangių kaime, Veliuonos piliakalnius, kitus kultūros paveldo objektus. Novelės vakaro metu pasveikintas M. Sluckis 75-mečio proga. A. ir J. Juškų dainas atliko Jurbarko kultūros centro folkloro ansamblis „Imsrė" (vadovė B. Bartkutė).

2004 m. Dalyvavo rašytojai: V. Girdzijauskas, E. Ignatavičius, V. Šoblinskaitė, G. Aleksa, Jaroslavas Melnikas, Aleksandra Fomina, Valentinas Sventickas. Svečiai tradiciškai apsilankė P. Cvirkos sodyboje – muziejuje, susitiko su Vadžgirio gyventojais. Šis novelės vakaras buvo skirtas Petro Cvirkos 95-mečiui. Veikė literatūros ir dokumentų paroda „Dramatiško laiko brandinta asmenybė". Parodyta A. ir J. Juškų vidurinės mokyklos moksleivių literatūrinė kompozicija. Demonstruoti videokamera filmuoti Veliuonos apylinkių vaizdai. Ištrauką iš P. Cvirkos romano „Meisteris ir sūnūs" skaitė P. Cvirkos giminaitis Veliuonos moksleivis Š. Ragaliauskas. Pasveikinta Veliuonoje gyvenanti rašytoja Violeta Šoblinskaitė 50-mečio proga.

2005 m. Dalyvavo rašytojai: V. Sventickas, E. Ignatavičius, H. A. Ȍigriejus, J. Aputis, G. Aleksa, V. Šoblinskaitė. Rašytojai buvo laukiami Klangiuose P. Cvirkos sodyboje – muziejuje, atsigėrė svetingos šeimininkės K. Ragaliauskienės paruoštos mėtų arbatos, ragavo sūrio ir medaus, be ko neapsiėjo nė vienas toks svečių sutikimas. Veliuonoje jie įkopė į piliakalnius, gėrėjosi Veliuonos vaizdais iš bažnyčios bokšto, krašto istorijos muziejuje aplankė senosios fotografijos parodą. Veliuonos kultūros namų salė negalėjo sutalpinti žiūrovų. Atvyko žmonės iš Viešvilės, Smalininkų, kitų rajono kampelių, grupė darbuotojų iš Tauragės viešosios bibliotekos. Šeštuoju P. Cvirkos literatūrinės premijos laureatu tapo Juozas Aputis už novelių knygą „Vieškelyje džipai". Premiją ir dovaną įteikė Žemės ūkio ministerijos atstovas V. Poliūnas. Koncertavo Jurbarko kultūros centro folkloro ansamblis „Imsrė" (vadovė B. Bartkutė).

Citata: "Taigi novelė, apsakymas per pastaruosius keturiasdešimt metų ir seko, ir džiūvo, ir verkė, apsikabinęs mažąjį žmogų, o vis tiek liko gyvas ir, manyčiau, užtektinai gyvybingas." (J. Aputis)

"Kai nuo postmodernistinių mišrainių tampa atgrasu, norisi gryno maisto. Imu skaityti naują Juozo Apučio knygą „Vieškelyje džipai". Ir štai gaunu duonos ir vandens, ir duona dar patepta medumi. Džiaugiuosi, kad novelių rinkinys storas, fundamentalus, kad ne kartą atsiversiu, kai būsiu pamiršusi, kaip gali skambėti lietuvių literatūros kalba". (J. Sprindytė, ,,Literatūra ir menas", 2005 liepos 15 d.)

2006 m. Novelės vakarų Veliuonos krašte trisdešimtmečio šventė. Dalyvavo rašytojai:V. Girdzijauskas, E. Ignatavičius, R. Masteika, B. Jonuškaitė, A. H. Čigriejus, J. Aputis, P. Venclovas, D. Mušinskas, N. Raižytė, G. Aleksa, V. Šoblinskaitė. Svečiai aplankė P. Cvirkos memorialinę sodybą - muziejų, Veliuonoje grožėjosi piliakalniais, Nemunu, aplankė Krašto muziejų, užveistą rašytojų ąžuolų giraitę. Novelės vakarą Veliuonos kultūros centre vedė rašytoja Violeta Šoblinskaitė, pavertusi jį spektakliu, o rašytojus - jo dalyviais. Koncertavo Jurbarko kultūros centro akustinės muzikos grupė ,,Vėjūkas" (vadovė A. Mičulė). Rajono meras A. Zairys įteikė padėkos raštus. Dalyvavo Seimo narys Sailius Lapėnas.

2007 m. Dalyvavo rašytojai: D. Teišerskytė, V. Rudžianskas, N. Raižytė, A. Ruseckaitė, R. Vinciūnienė, V. Kiaušas - Elmiškis, J. Gimberis, literatūrologė E. Vaitkevičiūtė. rašytojai kaip kasmet aplankė gimtąsias P. Cvirkos vietas, pasivaikščiojo po Veliuoną. Novelės vakarą vedė literatūrologė Eugenija Vaitkevičiūtė. Vakaro metu pagarsintos novelę puoselėjančios iniciatyvos: pasirašytas kultūros ir meno savaitraščio "Nemunas" ir Veliuonos krašto bendruomenės, kitų geros valios žmonių susitarimas bei paskelbtas G. Aleksos ir V. Šoblinskaitės inicijuotas interpretacijų konkursas B. Jonuškaitės knygai "Kregždėlaiškis".


2008 m. Dalyvavo rašytojai:G. Adomaitytė, St. Babonas, B. Jonuškaitė, Š. Navickis, V. Rudžianskas, D. Teišerskytė, aktorė L. Zorūbaitė. Novelės vakarą vedė rašytoja Violeta Šoblinskaitė. Jurbarko rajono meras A. Gudaitis paskelbė 2008 metų P. Cvirkos literatūros premijos laureatą Alvydą Šlepiką už novelių knygą "Lietaus dievas". V. Rudžianskas paskelbė savaitraščio "Nemunas" P. Cvirkos novelės konkurso (2007-2008) rezultatus ir apdovanojo laureatus: Šarūną Navickį, Stasį Baboną, Gintarę Adomaitytę, jiems įteikė diplomus ir savaitraščio "Nemunas" prenumeratą. Už geriausią moksleivišką šiuolaikinės lietuvių literatūros kūrinio (B. Jonuškaitės "Kregždėlaiškis") interpretaciją "Sidabrinio obuolio" prizu apdovanota moksleivė iš Vilniaus - Dovilė Kuzminskaitė. Aktorė Liucija Zorūbaitė perskaitė P. Cvirkos novelę "Viršaičiui ilgiausių metų linkėjo" (iš rinkinio "Saulėlydis Nykos valsčiuje"). Dalyvavo Seimo narys Bronius Pauža.

2009 m. Dalyvavo rašytojai - P. Cvirkos literatūros premijos laureatai: Mykolas Sluckis, Algis Henrikas Čigriejus, Birutė Jonuškaitė, Alvydas Šlepikas, kiti rašytojai - Aldona Ruseckaitė, Violeta Šoblinskaitė, Gasparas Aleksa, Vladas Kalvaitis, Dalia Teišerskytė, Viktoras Rudžianskas, aktorė Olita Dautartaitė, literatūrologai - Petras Bražėnas, Jūratė Sprindytė, Rimantas Skeivys, Eugenija Vaitkevičiūtė, literatūrinių interpretacijų konkurso nugalėtojos moksleivės iš Lazdijų ir Kauno Giedrė Dimšaitė bei Rūta Jakutytė, P. Cvirkos duktė Elena Pivoriūnienė, jos sūnus Aidas, P. Cvirkos proanūkiai Saulė ir Adomas.

Konferencija "Atpažįstamas ir nepažintas Cvirka" vyko Veliuonos Dienos centre. Perskaityti pranešimai: G. Aleksa "Petras Cvirka veliuoniečių akimis", P. Bražėnas "Petro Cvirkos romanai po dešimtmečių išbandymų", J. Sprindytė "Šiuolaikinė novelė:antikrizinės indikacijos", R. Skeivys "Petro Cvirkos novelė "Vartiklis": metafora, virstanti simboliu".

Prie kelio Kaunas - Jurbarkas ties posūkiuį Klangius atidengta ąžuolo skulptūra(autorius tautodailininkas Linas Saladis), o P. Cvirkos memorialinėje sodyboje - muziejuje Klangių kaime įrengtas P. Cvirkos literatūros premijos laureatų stendas. Veliuonos bažnyčioje vyko Šv. Mišios. Novelės vakarą Veliuonos kultūros centre vedė rašytoja Aldona Ruseckaitė. 2009 metų P. Cvirkos literatūros premiją Jurbarko rajono meras Ričardas Juška įteikė rašytojui iš Kelmės Vladui Kalvaičiui už novelių knygą "Svečias iš Magadano'. Moksleivių literatūrinės interpretacijos konkurso "Sidabro obuolys"prizininkėmis tapo Giedrė Dimšaitė ir Rūta Jakutytė.

2010 m. Dalyvavo rašytojai kraštiečiai: V. Girdzijauskas, E. Ignatavičius, V. Čepliauskas, kiti rašytojai - A. Ruseckaitė, A. Guščius. Svečiai tradiciškai aplankė P. Cvirkos gimtąsias vietas, gėrė gilių kavą Veliuonos krašto muziejuje, 2010 metų P. Cvirkos premijos laureatas pasodino ąžuoliuką rašytojų ąžuolų giraitėje. Novelės vakarą Veliuonos kultūros centre vedė rašytoja Aldona Ruseckaitė. Ji buvo pasveikinta ir asmeninio jubiliejauus proga. Jurbarko rajono meras Ričardas Juška paskelbė dešimtąjį P. Cvirkos literatūros premijos laureatą - kraštietį Vytautą Girdzijauską, kurio novelių knyga "Žiemos metafizika" pripažinta geriausia. Svečius ir klausytojus linksmino Jurbarko kultūros centro vaikų folkloro ansamblio "Pasagėlė" grupė (vadovė A. Mičulė).

Citata: "V, Girdzijausko patosas ir humanistinė mintis giluminiu būdu susisieja su individualiu autoriaus likimu, su patirtais paradoksais ir absurdais.. Autorius tariasi savąjį protą jau išlaisvinęs - nuo dogmų, paradoksų, absurdų, nuo tarnavimo materijai. Dabar, anot jo, eilė laisvėti ir protėti tiems, kuriems ir metaforiškai, ir publicistiškai adresuojama kritika bei satyrinės "anatemos". V. Girdzijauskas - maksimalistas, todėl klausia:įmanomas ar neįmanomas kitoks būvis, kitoks mąstymas, kitoks tarpusavio bendravimas? Kitoks žmogus? Radikaliai pasikeitusios sandaros ir sąmonės? Ne iš dangaus nykritusios, o savo pačių rankų ir išminties suraizgytos. Kliedesiai tai ar realios perspektyvos, kurių pradmenis dabar ir čia galime aptikti?" (A. Guščius. Avino išspirtas/Metai, 2010, Nr. 3)

2011 m. Novelės vakarų 35-metis. Dalyvavo rašytojai: Vladas Kalvaitis – 2009 metų P. Cvirkos premijos laureatas, kelmiškis; Birutė Jonuškaitė - 2002 m. P. Cvirkos premijos laureatė,  Aldona Ruseckaitė – rašytoja novelistė, poetė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė; Gintarė Adomaitytė – rašytoja novelistė; Dalia Teišerskytė – poetė, Seimo narė; Viktoras Rudžianskas – kultūros ir meno savaitraščio „Nemunas" vyr. redaktorius; Asta Plechavičiūtė – novelistė; Ieva Gudmonaitė – novelistė. Rašytojai ir svečiai sutikti prie ąžuolo skulptūros ties posūkiu į Klangius, aplankė P. Cvirkos memorialinę  sodybą -muziejų Klangiuose. Sodybos „šeimininkė" Kristina Ragaliauskienė, P. Cvirkos muziejaus prižiūrėtoja, rašytojo dukterėčia, vaišino kugeliu ir mėtų arbata. Svečiai paviešėjo ir Veliuonos dvaro rūmuoseįsikūrusiame Krašto muziejuje, pasivaikščiojo po Veliuonos kultūros paveldo objektus.

Novelės vakaras vyko Veliuonos kultūros centre, jį vedė rašytoja Aldona Ruseckaitė. Renginį rudeniškomis dainomis ir gitaros melodijomis papuošė Veliuonos A. ir J. Juškų vidurinės mokyklos dvyliktokės Iveta Baltrušaitytė ir Greta Andriulytė.

2012 m. Novelės vakarą vedė rašytoja Dalia Teišerskytė. Dalyvavo rašytojai: Vladas Kalvaitis, Gintarė Adomaitytė, Donaldas Kajokas, Jurgis Gimberis, Vytautas Račickas, Violeta Šoblinskaitė, Gasparas Aleksa, aktorė Olita Dautartaitė.

Petro Cvirkos literatūros premija įteikta rašytojui Gasparui Aleksai už knygą "Žiogas žvirblį medžiojo: pakraščių kasdienybė".

2014 m. Novelės vakarą vedė rašytojas Gasparas Aleksa. Dalyvavo rašytojai: Dalia Teišerskytė, Jurgis Gimberis,Viktoras Rudžianskas, Vidmantas Kiaušas - Elmiškis, Vytautas Girdzijauskas, Gvidas Latakas, Violeta Šoblinskaitė, rašytojo Šarūno Šimulyno našlė Violeta Šimulynienė. 

Svečiai tradiciškai apsilankė Petro Cvirkos memorialinėje sodyboje - muziejuje Klangių kaime, pirmą kartą buvo pakviesti į Gasparo ir Violetos Aleksų įkurtą muziejų "ArsTerra", kuriame veikia Šarūno Šimulyno memorialinė ekspozicija. 

Novelės vakaras vyko Veliuonos A. ir J. Juškų gimnazijos salėje. Meninę programą paruošė Veliuonos kultūros centro meno mėgėjai. 

Petro Cvirkos literatūros premijos laureatu paskelbtas Jurgis Gimberis už knygą „Brauno judesiai".

Pirmą kartą pristatyta Violetos Šimulynienės įsteigta Šarūno Šimulyno premija dailininkui ir rašytojui Gvidui Latakui. Abu laureatai rašytojų giraitėje pasodino po ąžuoliuką.  Čia pastatytas Jurbarko tautodailininko Juozo Videikos išskaptuotas stogastulpis, žymintis šią ąžuolų giraitę bei skelbiantis visus P. Cvirkos premijos laureatus.

Parengė Nijolė Masiulienė
 

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.